ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

สาระน่ารู้ไอที

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

กรอบแนวคิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศไทย (Thailand e-Government Readiness Framework)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น Thailand e-Covernment Readiness Framework

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2556 (เพิ่มเติม)

คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี 2556

เรื่องพิจารณาแก้ปัญหาการนำเสนอภาพข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมต่อสังคม

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556

(ร่าง) มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

ประกาศคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2555

เอกสารเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน งบประมาณปี 2555

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.2555-2563 ของประเทศไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย

กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0

ISO/IEC 29110 VSE

เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ ปี 2553

The ISO27001 Certification Process

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชัน 2) ประจำปี 2549

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชัน 2.5) ประจำปี 2550

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553

เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ ปี 2553

วารสาร ICT กรมการแพทย์

พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การจัดหาระบบงานคอมพิวเตอร์