ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563

- งบลงทุน 63

- อบรม 63

- วิจัย 63

- สรุปผลคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก 63 รอบ 6 เดือน

- สรุปผลคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก 63 รอบ 12 เดือน

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562

- แผนปฏิบัติการปี 62 (ส่งกรม)

- งบลงทุน 62 ผูกพัน

- งบลงทุน 62 ขอใหม่

- โครงการวิจัย 62

- โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด 62

- สรุปผลคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก 62 รอบ 6 เดือน

- ผลการดำเนินงานปอดรายงานผลโครงการตามแผนจัดสรร 62

- ผลการดำเนินโครงการสำคัญ save thai 62

- ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ IAIP รายงานผลโครงการตามแผนจัดสรร 62

- ผลการดำเนินงานพยาบาลรายงานผลโครงการตามแผนจัดสรร 62

- สรุปผลคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก 62 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561

- รายละเอียดโครงการวิจัย

- รายละเอียดงบลงทุน

- โครงการถ่ายทอด

- สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- สรุปผลคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก 61 รอบ 6 เดือน

- สรุปผลคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก 61 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560

- รายละเอียดโครงการวิจัย

- รายละเอียดงบลงทุน

- โครงการถ่ายทอด

- สรุปผลคำรับรอง 60 รอบ 12 เดือน

- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 60

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559

- รายละเอียดโครงการวิจัย

- รายละเอียดโครงการอบรม

- รายละเอียดงบลงทุน

- ตัวชี้วัดสถาบันโรคทรวงอก

- พจนานุกรมคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก

- สรุปผลคำรับรอง 59 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558

- รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรอง ปี2558 ส่งกรม ฯ 24 ต.ค.58

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2557

- แผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคทรวงอก

- รายละเอียดโครงการวิจัย

- รายละเอียดโครงการอบรม

- รายละเอียดงบลงทุน

- พจนานุกรมคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556

- คำขอเงินบำรุงสถาบัน

- แผนยุทธศาสตร์สถาบัน

- พจนานุกรม Kpi Template

- ตัวชี้วัดสถาบัน

- รายงานผลการปฏิบัตงานตามผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด และโครงการที่ได้รับจัดสรรงานงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555ผู้รับผิดชอบ งานฝ่ายแผนและประเมินผล
ตึก 7 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
เบอร์ติดต่อภายใน: 7528
วันเวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.