ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

รายละเอียดการตรวจ

1. การตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาทางยา
2. ตรวจพิเศษทางโรคหัวใจ
- X-ray
- Electro cardiography
- Echo Cardiography
- Trans Esophageal Echo
- Bubble Test
- Exercise Stress Test
- Tilt Table Test
- Holter Monitor
- Arterial Bracheal Index
- Magnetic Resonance Imaging
3. หัตถการการรักษา
- Coronary Angiography
- Percutaneous Coronary Intervention
- Coronary Total Occlusion
- Amplazer Septal Occluder
- Radiofrequency Ablation
- Internal Pacemaker Implantation
- Percutaneous Mitral Valvuloplasty
- Electro Physiologic Study

เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น.