ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

รายละเอียดการตรวจ

1. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฉุกเฉิน ด้านโรคปอดและโรคหัวใจ อายุ 12 ขึ้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ให้บริการช่องทางด่วนผู้ป่วย โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Fast Track MI)
3. ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย เฉพาะทางด้านโรคปอดและหัวใจที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน ตลอด 24 ชั่วโมง
4. ให้คำปรึกษาโรคหัวใจ (สายด่วน โรคหัวใจ โทร.1668)
5. ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคทั่วไป และอุบัติเหตุเบื้องต้นและนำส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ
6. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยไม่วิกฤตฉุกเฉิน ทางด้านโรคปอดและหัวใจ นอกเวลาราชการ
7. ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง โรคหัวใจ (Mobile CCU)
8. ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ภาวะเกิดภัยพิบัติหรือสถานะการณ์ฉุกเฉิน