แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ : 2023-12-08

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet : 2023-11-15

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Rivaroxaban 20 mg. Tablet : 2023-11-15

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Tiotropium bromide 18 mcg. Capsule : 2023-11-14

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Empagliflozin 10 mg. Tablet : 2023-11-14

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อสารทึบแสงความเข้มข้นไอโอดีน 350 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-08

ประกวดราคาซื้อลวดนำทางสายสวนหัวใจทุกขนาดทุกความยาว จำนวน 3,500 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-07

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ และอิเลคโทรไลท์ในเลือด จำนวน 18,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-01

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rivaroxaban 20 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-27

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-27

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Dobutamine injection 250mg/20ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-04

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Amiodarone 150 mg. for Injection 3 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-04

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemigliptin 50 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-04

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Esomeprazole Gastro-Resistant 20 mg.Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-04

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 1.Dabigatran 110 mg. Capsule 2.Dabigatran 150 mg. Capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-04

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อสารทึบแสงความเข้มข้นไอโอดีน 350 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-08

ประกวดราคาซื้อลวดนำทางสายสวนหัวใจทุกขนาดทุกความยาว จำนวน 3,500 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-07

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ และอิเลคโทรไลท์ในเลือด จำนวน 18,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-01

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rivaroxaban 20 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-27

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-27

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อไหมเย็บแผล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-12-07

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-06

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-06

ซื้อไหมเย็บแผลชนิด Prolene 6/0 (11มม) (8610H) จำนวน 38 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-12-04

จ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค ยี่ห้อ GETINGE หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๑/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-30

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-22

ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน 550 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-15

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 420,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-13

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวร พร้อมสาย จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-08-28

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Olmesartan 20 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-08-28

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างห้องปฏิบัติการภายนอกสำหรับส่งงานบริการทางพยาธิวิทยากายวิภาค ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-12-01

ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบบริหารพลังงานของสถาบัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-10

ซื้อกระดาษ Sale Slip สำหรับเครื่อง EDC จำนวน ๕,๔๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-09

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้อง Data Center อาคาร 5 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-08

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 203 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-07

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-13

ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415