กลุ่มงานศัลยศาสตร์

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก
*** เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ประจำปี 2566 ***
รอบที่ 1 ช่วงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน
รอบที่ 2 ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคมวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานศัลยกรรม สถาบันโรคทรวงอก


วิสัยทัศน์

1. เป็นผู้นำด้านวิชาการเฉพาะทาง ศึกษาวิจัย พัฒนาด้านการรักษาศัลยกรรมโรคทรวงอก โดยผสมผสานและประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับสังคมไทย

2. เป็นศูนย์นำด้านการรักษาผ่าตัดโรคทรวงอก ทั้งในและต่างประเทศในภูมิภาคนี้

พันธกิจ

1. ให้การรักษาพยาบาลด้านการศัลยกรรมโรคทรวงอกที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนเน้นการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพต่าง ๆ

2. ให้การฝึกอบรม และการค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับโรคทรวงอก ตลอดจนเป็นศูนย์รับส่งต่อสำหรับผู้ป่วย อย่างเป็นระบบ

3. พัฒนาและสร้างสรรค์ความร่วมมือ สนับสนุนทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อร่วมมือในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยยึดปณิธานของสถาบันโรคทรวงอก ในอันที่จะเป็นสถาบันใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานในการรักษาโรคทรวงอกต่างๆ บนพื้นฐานของสังคมไทย โดยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในทางสากล

ปรัชญา

“เป็นเลิศด้านวิชา พัฒนาค้นคว้า วิจัยศึกษา รับใช้ปวงชน”

วัตถุประสงค์

1. เป็นสถาบันฝึกอบรมวิชาการศัลยแพทย์ที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทรวงอก ที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ในการให้การรักษาในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี ตามคุณภาพและมาตรฐานของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

2. เป็นสถาบันที่สร้างสรรค์งานวิจัย และผลงานด้านวิชาการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสังคมไทยและสามารถนำมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาการรักษาได้ดียิ่งขึ้นได้

3. ให้บริการทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ

4. ให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติงาน แก่สถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถในการให้การรักษาด้านศัลยกรรมทรวงอก

หลักสูตรการฝึกอบรมและคู่มือปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก


หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกฉบับ พ.ศ. 2562 – ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห้งประเทศไทยและแพทยสภา (PDF)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกฉบับ พ.ศ. 2562 – สถาบันโรคทรวงอก (มคว.2) (PDF)

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก (PDF)

การสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก


กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก ได้เปิดการเรียนการสอนฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก และได้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านฯ จำนวน 2 รอบ โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัคร ดังนี้
รอบที่ 1 ช่วงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน
รอบที่ 2 ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง

2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525

3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของแพทยสภา ในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก

4. มีความประพฤติดี


เอกสารการสมัครแพทย์ประจำบ้าน

- ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านหลักสูตร 5ปี และหลักสูตรต่อยอด 2ปี (PDF)

- เอกสารประกอบการสมัคร (PDF)

- ลงทะเบียนแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ : https://tmc.or.th/tcgme

- ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าตรวจสอบข้อมูลสถานะการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน : https://doctor.tmc.or.th

ท่านสามารถ download เอกสารการสมัคร และยื่นเอกสารด้วยตนเอง ในเวลาราชการได้ที่ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ที่อยู่ 74 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-547-0919


เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้ระบบการให้คะแนนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยพิจารณาการให้คะแนนรวมจากอย่างน้อย จาก 2 ส่วนด้วยกัน อันได้แก่

1. คะแนนรวมจากข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น

   1.1 ผลการศึกษาในระดับชั้นแพทยศาสตร์บัณฑิตโดยรวม

   1.2 ผลการศึกษาในระดับชั้นแพทยศาสตร์บัณฑิตในส่วนของเฉพาะวิชาศัลยศาสตร์

   1.3 จำนวนปีที่จบการศึกษามาก่อน

   1.4 ภาระการชดใช้ทุนรัฐบาล

   1.5 การมี/ไม่มีต้นสังกัดของหน่วยงานราชการในการเข้ารับการศึกษาต่อ ความขาดแคลนของศัลยแพทย์ทรวงอกในบริเวณของต้นสังกัดหน่วยงานรัฐบาล

   1.6 จดหมายแนะนำตัว

2. คะแนนรวมจากการสอบสัมภาษณ์ เช่น

   2.1 บุคลิกภาพ ท่าทาง การแต่งกาย การแต่งตัว กิริยา มารยาท

   2.2 ความรู้รอบตัว

ตัวอย่าง เกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน (PDF)


การขอตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

หลังประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกสามารถร้องขอต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อขอตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกได้ แต่ต้องเป็นภายหลังจากการคัดเลือกแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ และไม่เกิน 30วัน โดยสถาบันฝึกอบรมฯ จะเปิดเผยเฉพาะคะแนนของผู้ที่ร้องขอเท่านั้น ผู้ร้องขอไม่สามารถตรวจสอบคะแนนของผู้เข้ารับการคัดเลือกคนอื่นๆ ได้

แบบคำร้องและวิธีการขอตรวจสอบคะแนนการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน (PDF)

ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน (PDF)

Link ศิษย์เก่า :


รายนามแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก (PDF)

Links หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :


ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.rcst.or.th

แพทยสภา https://www.tmc.or.th

สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย http://thaists.org
#รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน #สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก #หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน #ศัลยกรรม #ทรวงอก #แพทย์ประจำบ้าน #สถาบันโรคทรวงอก #ศัลยศาสตร์ทรวงอก #ศัลยกรรมทรวงอก #resident #thoracic #cardiothoracic #surgery #cvt #ccit

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415