ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด

  พระบรมราโชวาท
  ความเป็นมา
  กรมแพทย์ใสสะอาด
  หลักธรรมค้ำไทยสี่ประการ
  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ระเบียบกรมการแพทย์ว่าด้วยมาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  คำสั่ง เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  แผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคทรวงอก พ.ศ.2549-2551
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2551-2552
  แผนปราบปราม พ.ศ.2555-2557
  Action Plan แผนปราบปราม พ.ศ.2556
  พรบ.ข้าราชการพลเรือน
  ข้อควรรู้ของประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  กฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
  นโยบายด้านจริยธรรมของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก
  ทบทวนนโยบายด้านจริยธรรม
  ค่านิยมร่วม (Core Value)
  วิธีปฏิบัติ/หลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบสอบถาม
  เอกสารเผยแพร่
  ระบบการร้องเรียน
  ควบคุมภายใน
  สรุปผลตรวจสอบภายใน
  แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
    และประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ (พ.ศ. 2558-2560)
  แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
    และประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ (พ.ศ. 2558-2560)
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ค่านิยม
  คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สถาบันโรคทรวงอก
  แผ่นปฏิบัติราชการ 3 ปี สถาบันโรคทรวงอก (พ.ศ. 2562-2565)
  แผนประจำปี 2562 และรายงานแผนรอบ 6 เดือน
  ทบทวนนโยบายจริยธรรม ปี 2562 และประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ การรับของขวัญสินน้ำใจ
  คู่มือบทสวดมนต์และเจริญสมาธิ
  ภาพกิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ 63
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ 2540
  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถาบันโรคทรวงอก


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415