ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

Research

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ สถาบันโรคทรวงอก

โครงสร้างและที่อยู่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ สถาบันโรคทรวงอก

แนวทางปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ สถาบันโรคทรวงอก ปี 2563 (ประกาศใช้วันที่ 12 มิถุนายน 2563)

แบบฟอร์ม/เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในสถาบันโรคทรวงอก

มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 (SOPs)

สอบ GCP Training Online

- สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

- คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- NIDA Clinical trial networkเอกสารงานวิจัย

คณะกรรมการวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

โครงสร้างกลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

ข้อตกลงการเข้าดำเนินการวิจัย/เก็บข้อมูลในสถาบันฯปี 2560

การศึกษาเพื่อหาวิธีวัดระยะ corrected QT ที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว : นพ.คมสิงห์ เมธาวีกุล และ พญ. รติกร เมธาวีกุล

การศึกษาภาระงานในโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภูมิ กรณีศึกษา : บุปผาวัลย์ ศรีล้ำ

ความคาดหวังและการรับรู้ของบุคลากรต่อคุณภาพการบริการงานจ่ายกลาง สถาบันโรคทรวงอก : สิทธิวัฒน์ กล้ามสันเทียะ สมศักดิ์ กันณะ และสุดคะนึง ปลั่งพงษ์พันธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับยาวัณโรคต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรค ปอดรายใหม่ : นางสาวยุพดี ชัยศิริประเสริฐ และคณะ

ผลของการสอนใช้ยาสูดพ่นโดยเภสัชกร ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใน COPD clinic ของสถาบันโรคทรวงอก : พิณนภา ลายสาน, นวพร เชวงชินวงศ์, สุวรี ฮั่นภักดีกุล และสิริจิต รัตนวัยปี 2559

การศึกษาเพื่อหาวิธีวัดระยะ corrected QT ที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มี atrial fibrillation สถาบันโรคทรวงอก : นพ.คมสิงห์ เมธาวีกุล และ พญ. รติกร เมธาวีกุลปี 2558

การสำรวจการปฏิบัติการพยาบาลตามจรรยาบรรณวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันโรคทรวงอก : นวรัตน์ สุทธิพงศ์ และคณะ

ปัจจัยที่ทำนายการพบหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวน้อยกว่าปกติ : พญ. รติกร เมธาวีกุล และ นพ.คมสิงห์ เมธาวีกุลปี 2557

ความสัมพันธ์รระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ : กาญจนา พูลพิพัฒน์ และคณะ

ปริมาณรอยเท้าคาร์บอนของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก : นวรัตน์ พระเทพ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด Ventricular Fibrillation ในผู้ป่วยขณะผ่าตัดลิ้นหัวใจ : ภัทรชยา สวัสดิ์วงษ์, สุวรรณี วงษ์ดิษฐ์, สุทธิศักดิ์ มาสมพร และอติภา มีแสง

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะบวก : กฤษณา ชีวะกุล และคณะปี 2556

คู่มือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อใช้ในการเขียนโครงร่างการวิจับเพื่อเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558

การปรับตัวของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลันหลังทำ Primary PCI สถาบันโรคทรวงอก : อัญชัญ สมอยู่ และคณะ

ความต้องการข้อมูลในการรับส่งเวรระหว่างพยาบาลในการเปลี่ยนเวรและระหว่างหน่วยงาน ด้วยเทคนิคการสื่อสาร SBAR : ปราณีย์ แสงทอง และคณะ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่ รับประทานยาวอร์ฟาริน สถาบันโรคทรวงอก - นวรัตน์ สุทธิพงศ์ และคณะ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรมปอด : นางสาวดวงใจ ดุดัน และคณะ

ผลของการให้ความรู้ต่อระดับความรู้ และการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ :นิตยา โพธิ์สาราช, สุชีรา อึ้งตระกูล, วรุณ เพ็ชรัตน์ และจุฑารัตน์ นาประกอบ

ลักษณะของผู้สูงอายุ 70 ปีไม่มีคิว แผนกผู้ป่วยนอก : นงนุช หอมขจรปี 2555

การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาของผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินศัลยกรรมระหว่างอยู่ในคลินิกและหลังออกจากคลินิก : ภญ.นวลจันทร์ พันธุเมธามาตย์

ผลของการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจระยะวิกฤตต่อความวิตกกังวล ในหอผู้ป่วยหนัก ไอซียู สถาบันโรคทรวงอก : น้ำฝน ขัดจวง และคณะ

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับความดันโลหิตของผู้สุงอายโรคหลอดเลือดหัวใจ : นวรัตน์ พระเทพ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจที่กลับมานอนรักษาใน สถาบันโรคทรวงอก : ทองดี จิตใส และคณะ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจ ACS ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก : จีรวรรษา เกตุค้างพลู และคณะปี 2554

ผลของการส่งเสริมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : สมศักดิ์ กันณะ, รุ่งเรือง ลามอ, เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง, ณัฏฉวี อ๊อกซู

การพัฒนาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล : กนกพร แจ่มสมบูรณ์ และคณะ

การพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยในคลินิกวาร์ฟาริน : นวรัตน์ สุทธิพงศ์ และคณะ

ผลของการใช้หมอนนุ่มคุ้มครองหัวใจต่อการลดอาการปวดแผลหลังผ่าตัดหัวใจ : พรรณี แก้วด้วง

ปัจจัยที่มีผลต่อบรรยากาศการทำงานและความสุขในชีวิตของบุคคลากรของสถาบันโรคทรวงอก : บุปผาวัลย์ ศรีล้ำ และคณะ

ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในคลินิกเฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจ : พัชรี ร่มตาล และคณะ

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังกาาติดเชื้อในสถาบันโรคทรวงอก : ชุติมา อุไรกุล และคณะ

ผลของการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยหลังฉีดสีหลอดเลือดหัวใจในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหัวใจ : เสาวลักษณ์ สุขุมตันติ และคณะปี 2553

ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร : นวรัตน์ สุทธิพงศ์ และคณะ

ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือกหัวใจที่มีความดันโลหิตสูง : วัลนา ทองเคียน และคณะปี 2552

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดภายหลังที่มารับการรักษาวัณโรค : ธิดา ศุภโรจน์ และคณะ

ปัจจัยพื้นฐาน ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดของสถาบันโรคทรวงอก : บุปผาวัลย์ ศรีล้ำ และคณะ

สาเหตุที่ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมารับการรักษาที่สถาบันโรคทรวงอกช้า : พัชณี ร่มตาล และคณะ

การเปรียบเทียบผลของการสอนแบบสนทนากลุ่มและการใช้ภาพยนตร์ต่อความรู้ความเข้าใจ และความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่มารับบริการทำหัตถการสวนหัวใจ : กฤษดา จวนวันเพ็ญ, สุวรรณี สุขสวัสดิ์, นวรัตน์ สุทธิพงศ์, อ้อมใจ อั๋นวงศ์ปี 2551

การศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยใช้แบบแผนการดูแล : โฉมนภา กิตติศัพท์, เสาวลักษณ์ สุขุตมตันติ, รังสิยา ไผ่เจริญ

การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้ขยายหลอดเลือดหัวใจ : จงกณ พงศ์พัฒนจิต, นวรัตน์ สุทธิพงศ์

การศักษาภาวะแทรกซ้อนภายหลังการฉีดสารทึบรังสีในการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ : สมบูรณ์ นิคมประศาสน์, พงษ์ลัดดา สุพรรณชาติ, สุฑารัตน์ ตั้งสกุลวัฒนา, ชมพูนุท วิจิตรสงวนปี 2550

การศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบกับการใช้เครื่องช่วยหายใจในหออภิบาลผู้ป่วย : ชุติมา อุไรกุล, ชุณหกาญจน์ แก่นบัวแก้ว, รังสิยา ไผ่เจริญ, บุษบา อินกว่าง, สมพร เชี่ยวบางยาง

ประสิทธิผลของการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายในการควบคุม : กนกพร แจ่มสมบูรณ์, ธิดา ศุภโรจน์

ศึกษาความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง (COPD) จากการสอนแบบมีส่วนร่วม : กัลยา รุจิรรุจนะ, รุ่งเรือง ลามอ, สมศักดิ์, เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง

ความเครียดและความวิตกกังวลของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่รับรักษาในหอผู้ป่วยหนักอายุรศาสตร์หัวใจ : อรสา ไพรรุณ, ปรวรรณ ฤาชา, มาสริน ศุกลปักษ์ปี 2549

ปัจจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในหอผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวนปัสสาวะ : ชุติมา อุไรกุล, ชุณหกาญจน์ แก่น, ฐาปณิช บุญสำราญ, ขนิษนันท์ กูรสรุพงษ์ปี 2548

ความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในการควบคุมอาหารของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ : ยุพดี ชัยศิริประเสริฐ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการไม่ใช้สิทธิ ตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ป่วยสถาบันโรคทรวงอก : ธิดา ศุภโรจน์, ปวีนุช จีนกูล, วัลนา ทองเคียน, อารียา ปุษยะนาวิน