ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

รายละเอียดการตรวจ

1. การตรวจวินิจฉัยโรค
2. การรักษาทางยา
3. ตรวจรักษาพิเศษ
- Lung Function Test
- CT Scan
- Ultrasound
4. หัตถการการรักษา
- Fine Needle Aspiration
- FOB (Fiberoptic Bronchoscopy)
- E-BUS
- Thoraco Centesis
- Intercostal Drainage

เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น.