คลินิกโรคปอด

รายละเอียดการตรวจ

1. การตรวจวินิจฉัยโรค
2. การรักษาทางยา
3. ตรวจรักษาพิเศษ
- Lung Function Test
- CT Scan
- Ultrasound
4. หัตถการการรักษา
- Fine Needle Aspiration
- FOB (Fiberoptic Bronchoscopy)
- E-BUS
- Thoraco Centesis
- Intercostal Drainage

เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น.

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415