ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

Knowledge Management

ปี 2558

การจัดการความรู้การพยาบาลโรคหัวใจระบบออนไลน์


ปี 2555

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ


ปี 2554

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยแรกรับ

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจในระยะวิกฤต

มาตรฐานการพยาบาลอายุรกรรมปอด


Fast track STEMI ปี 2554

Fast track STEMI

แนวทางการดูแลใน รพ.ให้ยาและสวนได้

แนวทางการดูแลใน รพ.ให้ยาและสวนไม่ได้

แนวทางการดูแลใน รพ.ให้ยาได้ แต่สวนไม่ได้


ปี 2553

Palliative Care

การดูแลผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ

การดูแลผู้ป่วยใส่สายระบายทรงวงอก

การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin

แนวทางการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลผูป่วยนอก

พัฒนาบริหารยาในหอผู้ป่วย