ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

" วิสัยทัศน์ "

" วิสัยทัศน์ " เป็นผู้นำการพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและปอดที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ภายในปี พ.ศ. 2564

" พันธกิจ "

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอก
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอกแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
3. จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคทรวงอก
4. ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอกแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

" ยุทธศาสตร์ "

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคปอดและโรคหัวใจระดับตติยภูมิโดยการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการตติยภูมิ
2. พัฒนามาตรฐานการบริการตติยภูมิ และพัฒนาเครือข่ายด้านโรคปอดและหัวใจ
3. พัฒนาการการแก้ไขปัญหาสุขภาพเร่งด่วนของประชาชนทางด้านโรคปอดและหัวใจ อย่างเป็นระบบตามนโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

" ค่านิยมร่วม "

C : CHANG ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
C : COMPETENCY แข่งขัน พัฒนาสมรรถนะ
I : INNOVATION นวัตกรรมเด่นดี
T : TRUST เป็นที่พึ่งประชาชน

" มาตรฐานทางจริยธรรม "

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจทุกบริการ

" นโยบายด้านจริยธรรมบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก "

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร