วิสัยทัศน์ พันธกิจ

" วิสัยทัศน์ "

" วิสัยทัศน์ " เป็นผู้นำการพัฒนาบริการทางการแพทย์และวิชาการด้านโรคหัวใจและปอด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมคุณค่า

" ค่านิยมร่วม "

C : CHANGE – ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
C : COMPETENCY – แข่งขันด้วยสมรรถนะ
I : INNOVATION – นวัตกรรมเด่นดี
T : TRUST – เป็นที่พึ่งประชาชน

" พันธกิจ "

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอก
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอกแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคทรวงอก
4. ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอกแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

" เป้าประสงค์ "

1. สถาบันมีความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและปอดในระดับนานาชาติ และเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการจัดบริการในระดับประเทศ
2. องค์ความรู้ นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดบริการด้านโรคหัวใจและปอด
3. สนับสนุนให้เขตบริการสุขภาพ มีมาตรฐานและคุณภาพในการรักษาโรคหัวใจและปอด
4. พัฒนาสถาบันสู่ SMART Hospital แบบครบวงจร
5. องค์การมีการบริหารจัดการที่ดี

" ยุทธศาสตร์ "

1. พัฒนาคุณภาพการบริการด้านโรคหัวใจและปอดให้เป็นเลิศในระดับนานาชาติ
แผนงานที่ 1 พัฒนารูปแบบการรักษาทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและปอดให้เกิดผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดี
แผนงานที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการทางการแพทย์ ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีโรคร่วมและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลิตองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริการด้านโรคหัวใจและปอด
แผนงานที่ 3 พัฒนามาตรฐานการแพทย์ด้านโรคหัวใจและปอดที่มีคุณภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ
แผนงานที่ 4 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการด้านการแพทย์
3.เสริมสร้างสมรรถนะเครือข่ายบริการของเขตบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานการให้บริการด้านโรคหัวใจและปอด
แผนงานที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านโรคหัวใจและปอดให้กับเขตบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานตามศักยภาพในแต่ละระดับ
4.1 ออกแบบระบบการให้บริการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม (Redesign Process)
4.2 ปรับเปลี่ยนระบบเป็นดิจิทัล (Digital Transformation)
4.3 พัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Human Resource Development)
แผนงานที่ 6 การออกแบบ SMART Hospital
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
แผนงานที่ 7 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่พึงประสงค์
แผนงานที่ 8 พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรให้เอื้อต่อความปลอดภัย อนุรักษ์พลังงาน และการดำเนินงานที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 9 พัฒนาระบบบริหารตามหลักจัดการภาครัฐแนวใหม่

" ข้อกำหนดจริยธรรมบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก "

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
8. ต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดไว้โดยเฉพาะติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415