ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาล ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 งาน : พัสดุ (23/02/2018 15:55:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาล ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 งาน : พัสดุ (23/02/2018 15:44:16) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR Clopidogrel 75 mg. tablet : เภสัชกรรม (19/02/2018 14:15:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่าง TOR Manidipine Hydrochloride 20 mg. tablet : เภสัชกรรม (19/02/2018 13:37:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลขนาด3ชั้น : พัสดุ (06/02/2018 17:28:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (23/08/2017 17:12:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Suction) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017 17:02:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017 20:35:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 20:30:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรค ระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน ๕ เครื่อง : พัสดุ (21/08/2017 18:31:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศราคากลาง ยา Rabeprazole Sandoz 20 mg tab : เภสัชกรรม (05/01/2018 10:58:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา จำนวน 3 รายการ ( ตามเอกสารแนบ ) : เภสัชกรรม (08/08/2017 11:14:45) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:54:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:41:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก : พัสดุ (26/08/2016 09:49:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศราคากลาง ยา VALSARTAN 320 mg tab (Diovan) : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:36:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Mannitol 20% Inj 250 ml : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:29:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Irbesatan 150 mg tab (Optima) : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:22:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Digoxin PG tab 0.0625 mg (Lanoxin) : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:16:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Rolar cap : เภสัชกรรม (19/03/2018 14:09:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน : พัสดุ (09/03/2018 15:50:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน : พัสดุ (09/03/2018 15:48:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติสำหรับใช้ในห้อง MRI จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (05/03/2018 18:09:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานหัวใจและปอด จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (26/02/2018 15:50:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือด Intra Aortic Balloon Catheter จำนวน ๑๒๐ ชุด : พัสดุ (26/02/2018 15:21:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน ๒ รายการ : พัสดุ (23/02/2018 15:32:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือดเข้าทางแขนชนิดลื่นพิเศษ TRANSRADIAL INTRODUCER SHEATH ทุกขนาด ทุกความยาว จำนวน ๒,๕๐๐ ชิ้น : พัสดุ (23/02/2018 15:31:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเชื่อมต่อสายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร (Rotablator Advancer) จำนวน ๑๖๙ ชิ้น : พัสดุ (23/02/2018 15:30:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร 7 และอาคาร 8 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (25/01/2018 15:50:02)

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียม mambrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน 500 ชุด : พัสดุ (23/01/2018 14:30:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 20 mg. tab : เภสัชกรรม (05/07/2016 10:31:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 : พัสดุ (05/03/2018 14:34:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน มกราคม 2561 : พัสดุ (06/02/2018 14:37:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 : พัสดุ (03/01/2018 09:41:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 : พัสดุ (04/12/2017 13:36:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 : พัสดุ (02/11/2017 10:20:03) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศยกเลิกจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (25/07/2017 16:17:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/05/2017 16:15:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/03/2016 15:35:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (17/06/2015 09:33:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (26/05/2014 09:38:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม มอก.(1x500) ฉลากเขียว (14.11.15.07-000001) จำนวน 10,000 รีม e-market : พัสดุ (04/05/2017 16:39:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ : พัสดุ (20/03/2018 15:40:58) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๓๐,๐๐๐ คิวบิคเมตร : พัสดุ (19/03/2018 13:05:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนการจัดจ้างตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตราฐาน มีนาคม2561 : พัสดุ (05/03/2018 11:23:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนซื้อยา Dabigatran 150 mg. tab : เภสัชกรรม (21/02/2018 14:45:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็ก จำนวน 30 ชุด : พัสดุ (08/02/2018 11:51:59)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>