ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

รายละเอียดคุณลักษณะชุดกรองฟอกอากาศ (Bubble Trap) จำนวน 1,000 ชุด : พัสดุ (14/06/2017 11:46:47) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศร่าง TOR ยา Ezetimibe 10 mg. tab : เภสัชกรรม (05/06/2017 14:40:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮีโมโกบินเอวันซี (Hb A๑C) จำนวน 9,700 test : พัสดุ (19/05/2017 17:03:05) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ลิตร : พัสดุ (15/05/2017 17:25:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย RCU : พัสดุ (09/05/2017 17:40:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


สอบราคาซื้อชุดกรองฟอกอากาศ (Bubble Trap) จำนวน 1,000 ชุด : พัสดุ (14/06/2017 11:43:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางน้ำเหลืองวิทยา (Thyroid Function Test และ Tumor market) จำนวน 8 รายการ : พัสดุ (31/05/2017 17:13:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮีโมโกบินเอวันซี (Hb A๑C) จำนวน 9,700 test : พัสดุ (19/05/2017 17:39:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg. : เภสัชกรรม (16/05/2017 15:32:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคายา Biphasic Isophane Insulin 100 IU/ml 3 ml. Inj. : เภสัชกรรม (02/05/2017 12:21:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:54:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง : พัสดุ (03/10/2016 17:41:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก : พัสดุ (26/08/2016 09:49:17) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาอาหารสด อาหารแห้ง : พัสดุ (18/08/2016 14:08:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

จ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก : พัสดุ (13/11/2015 09:05:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา Flex Liner 3L : เภสัชกรรม (22/06/2017 16:31:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ 1.Gammex PF Sterile Gloves 5.5 , 40 PRS จำนวน 20 กล่อง 2.Gammex PF Sterile Gloves 6.5 , 40 PRS จำนวน 20 กล่อง 3.Gammex PF Sterile Gloves 7.0 , 40 PRS จำน : เภสัชกรรม (22/06/2017 16:19:34) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลาง ยา Doxofylline 400 mg tab ( Puroxan ) : เภสัชกรรม (22/06/2017 15:59:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อชุดกรองฟอกอากาศ (Bubble Trap) จำนวน 1,000 ชุด : พัสดุ (14/06/2017 11:45:46) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศราคากลางยา Atorvastatin tab 80 mg. : เภสัชกรรม (09/06/2017 16:37:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศประกวดราคา E-Bidding ยา Ezetimide 10 mg. tab : เภสัชกรรม (14/06/2017 16:28:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด : พัสดุ (01/06/2017 16:53:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย RCU จำนวน 1 งาน : พัสดุ (02/06/2017 12:26:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ลิตร : พัสดุ (15/05/2017 17:27:42) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย RCU : พัสดุ (09/05/2017 17:38:19) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผลสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Biphasic Isophane Insulin 100 IU/ml 3 ml : เภสัชกรรม (07/06/2017 14:53:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลสอบราคาซื้อชุดแทงเส้นเลือด จำนวน 3,200 เส้น : พัสดุ (16/05/2017 14:41:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการพิจารณาผลการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยา procater HCL 25 mcg. tab : เภสัชกรรม (09/05/2017 13:14:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 20 mg. tab : เภสัชกรรม (02/05/2017 09:13:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลการพิจารณาผลการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยา Clopidogrel 75 mg. tab : เภสัชกรรม (11/04/2017 10:24:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 20 mg. tab : เภสัชกรรม (05/07/2016 10:31:33) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 : พัสดุ (01/06/2017 17:16:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน เมษายน 2560 : พัสดุ (04/05/2017 11:29:51) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน มีนาคม 2560 : พัสดุ (10/04/2017 10:45:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 : พัสดุ (07/03/2017 13:38:35) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานการเผยแพร่การประกาศบนเว็บไซต์ของส่วนราชการ (หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน มกราคม 2560 : พัสดุ (01/02/2017 10:09:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/05/2017 16:15:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (30/03/2016 15:35:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (17/06/2015 09:33:39) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (26/05/2014 09:38:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด : พัสดุ (21/04/2014 15:27:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม มอก.(1x500) ฉลากเขียว (14.11.15.07-000001) จำนวน 10,000 รีม e-market : พัสดุ (04/05/2017 16:39:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>