ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-09-14

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ PACS (X-Ray) Picture Archiving and Communication System แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๑๗๕ จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-09-01

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) และ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x-ray) แบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ Carestream และประกันการตกหล่น App Plan จำนวน ๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-09-01

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง แบบรวมอะไหล่ (TOP) ยี่ห้อ SIEMENS หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๑-๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-09-01

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ แบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ PHILIPS medical systems รุ่น V๖๐ จำนวน ๑๗ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-09-01

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV, HBs Ag, Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-25

ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน 300 ถุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-22

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-22

ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๕,๐๐๐ ถุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-18

ประกวดราคาซื้อลู่เดินไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-17

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบ Network เพื่อสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลดิจิทัล จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-21

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายเทคโนโลยี Virtual Desktop Infrastructure (VDI) สำหรับระบบโรงพยาบาลดิจิทัล (HIS Digital) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-18

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ ห้อง A จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-09

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-01

ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-10

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV, HBs Ag, Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-25

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-22

ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน 300 ถุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-22

ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๕,๐๐๐ ถุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-18

ประกวดราคาซื้อลู่เดินไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-17

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างการพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่าง AI Chest 4All และระบบ PACS ของสถาบันโรคทรวงอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-25

ซื้อสายสวนหัวใจชนิดบอลลูนทนแรงดันสูงเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจพร้อมอุปกรณ์ขยายบอลลูน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-25

จ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-25

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดแสง หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๒/๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-25

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊สยี่ห้อ 3M รุ่น 5XL แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-24

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Indoor Outdoor Print Cut จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-17

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventilation) จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-07-15

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Acetylcysteine Effervescent tablet 600 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-29

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอัตราการไหลของยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง (Infusion Pump) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-27

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านค่า MIC พร้อมบันทึกภาพ (Vizion System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-27

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อถุงใส่ขยะติดเชื้อสีแดง ขนาด ๑x๑.๕ เมตร จำนวน ๕๐๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-17

ซื้อจัดซื้อแปรงปัดสนิม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-17

จ้างรายงานขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชนิด SCANNCER จำนวน ๑ รายการ และ ชนิด PRINTER จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-14

จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำประปาอาคารบ้านพักเลขที่ ๑๓๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-14

จ้างซ่อมแซมท่อส่งจ่ายน้ำดีบ่อพักน้ำดีชั้น ๑ อาคาร ๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-11

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>