ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 450,000 คิวบิคเมตร : 2019-09-12

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงรุ่น Somatom Definition Flash S/N ๗๓๘๓๕ และ Syngo Via S/N ๑๐๒๓๒๔ ยี่ห้อ SIEMENS หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๑-๑๗ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง : 2019-09-09

โลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตพร้อมตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) : 2019-09-09

บำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI แบบรวมอะไหล่ รุ่น Achieva ๓.๐T หมายเลขเครื่อง ๓๘๒๔๔ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ : 2019-09-09

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง แบบรวมอะไหล่และ 1 หัวตรวจมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 : 2019-09-09

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 450,000 คิวบิคเมตร : 2019-09-20

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคาร ๗๔/๑ ,๗๔/๒ ,๑๒๗ และ ๑๓๓ รวม ๔ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบและแผ่นน้ำยาตรวจหมู่โลหิต จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-09

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-30

ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-29

ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-15

ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ที่ผ่านการรักษาสภาพเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 100 ลิ้น : 2019-08-14

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-06

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 450,000 คิวบิคเมตร : 2019-09-20

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคาร ๗๔/๑ ,๗๔/๒ ,๑๒๗ และ ๑๓๓ รวม ๔ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ประกวดราคาจ้างการส่งตรวจภายนอกสถาบันฯ (OUT LAB) ของหน่วยงานพยาธิคลินิก ระยะเวลา 12 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-09

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร ๗ และ อาคาร ๘ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-20

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-20

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-20

ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Xpert MTB/RIF ultra) จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-20

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ ห้อง B รหัสเครื่อง S/N 154432 เลขครุภัณฑ์ 6525-0004-0001-13 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-20

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งไมทรัล/ไทรคัสปิด (Valve ring) จำนวน 300 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางโมเลกุลาร์จำแนกเชื้อ Mycobaterium spp MolecuTech REBA Myco-ID และทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรค MolecuTech REBA MTB-MDR โดยใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ HybRead 480 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ : 2019-09-10

ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบชั่วคราว (Dual chamber Pacemaker) จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-31

ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตเทียม (Hemodialysis) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-31

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างเหมาในการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ประโยชน์ของการใช้ Quantiferon-TB Gold Plus หรือ RNA gene expression ในการหาอุบัติการณ์การเกิดวัณโรคในบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-20

ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคแฝง (IGRA reagent) QuantiFERON-TB Gold Plus จำนวน 500 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-16

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกระโหลกศรีษะ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-13

ซื้อท่อต่อหลอดเลือดดำชั้นเดียว (Venous Cannular) จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-13

ซื้อรถเข็นผู้ป่วยสแตนเลส พื้นนั่งเจาะรูสำหรับถ่ายมีเบาะฟองน้ำ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-12

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>