ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ซื้อยา 1 Rivaroxaban 15 mg. Tablet 2 Rivaroxaban 20 mg.Tablet : 2019-11-14

ซื้อยา Empagliflozin 10 mg. Tablet : 2019-11-14

ซื้อยา Linagliptin 5 mg. mg. Tablet : 2019-11-14

ชุดตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมตู้วัดปริมาตรความจุปอด จำนวน ๑ เครื่อง : 2019-11-06

เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง : 2019-11-06

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-30

ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม มอก.(1x500) จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : 2019-09-23

ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 450,000 คิวบิคเมตร : 2019-09-20

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคาร ๗๔/๑ ,๗๔/๒ ,๑๒๗ และ ๑๓๓ รวม ๔ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-30

ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-29

ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-15

ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ที่ผ่านการรักษาสภาพเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 100 ลิ้น : 2019-08-14

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-06

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800KW (1000 KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-30

ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม มอก.(1x500) จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : 2019-09-23

ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 450,000 คิวบิคเมตร : 2019-09-20

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคาร ๗๔/๑ ,๗๔/๒ ,๑๒๗ และ ๑๓๓ รวม ๔ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-15

ซื้ออุปกรณ์วัดมาตรฐานเครื่องวัดความขุ่น (STANDARD CALI.DENSICHEK PLUS) จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-15

ซื้อชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการตรวจหัวใจ (FRU, SENSE CAC, 3.0T ANTERIOR) จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-15

ซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซและอิเลคโทรไลท์ในเลือด (Blood Gas) จำนวน ๓ Pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-15

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม มอก.(1x500) จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : 2019-09-24

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-23

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งไมทรัล/ไทรคัสปิด (Valve ring) จำนวน 300 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางโมเลกุลาร์จำแนกเชื้อ Mycobaterium spp MolecuTech REBA Myco-ID และทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรค MolecuTech REBA MTB-MDR โดยใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ HybRead 480 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ : 2019-09-10

ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-14

ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมลิฟต์โดยสารตัวที่ 1 -5 อาคาร 8 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-08

ซื้อใบสั่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (สมุด ยส 5) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-10-31

ซื้อเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-10-18

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>