ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559

- รายละเอียดโครงการวิจัย

- รายละเอียดโครงการอบรม

- รายละเอียดงบลงทุน

- ตัวชี้วัดสถาบันโรคทรวงอก

- พจนานุกรมคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2557

- แผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคทรวงอก

- รายละเอียดโครงการวิจัย

- รายละเอียดโครงการอบรม

- รายละเอียดงบลงทุน

- พจนานุกรมคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556

- คำขอเงินบำรุงสถาบัน

- แผนยุทธศาสตร์สถาบัน

- พจนานุกรม Kpi Template

- ตัวชี้วัดสถาบัน

- รายงานผลการปฏิบัตงานตามผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด และโครงการที่ได้รับจัดสรรงานงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555ผู้รับผิดชอบ งานฝ่ายแผนและประเมินผล
ตึก 7 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
เบอร์ติดต่อภายใน: 7528
วันเวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.