ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

" วิสัยทัศน์ "

" วิสัยทัศน์ " สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันชั้นเลิศด้านโรคหัวใจและปอดระดับนานาชาติ

" พันธกิจ "

พัฒนาวิชาการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจ หลอดเลือด และปอดโดย
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูล ข่าวสารและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม
2. การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ
3. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยาก ซับซ้อนอย่างได้มาตรฐานและสร้างเครือข่ายเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
4. ให้บริการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในระดับประเทศ

" ยุทธศาสตร์ "

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคปอดและโรคหัวใจระดับตติยภูมิโดยการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการตติยภูมิ
2. พัฒนามาตรฐานการบริการตติยภูมิ และพัฒนาเครือข่ายด้านโรคปอดและหัวใจ
3. พัฒนาการการแก้ไขปัญหาสุขภาพเร่งด่วนของประชาชนทางด้านโรคปอดและหัวใจ อย่างเป็นระบบตามนโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

" ค่านิยมร่วม "

บริการปลอดภัยได้มาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูจริยธรรม ทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

" มาตรฐานทางจริยธรรม "

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจทุกบริการ

" นโยบายด้านจริยธรรมบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก "

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร