ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

Research

ปี 2556

คู่มือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อใช้ในการเขียนโครงร่างการวิจับเพื่อเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558

การปรับตัวของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลันหลังทำ Primary PCI สถาบันโรคทรวงอก : อัญชัญ สมอยู่ และคณะ

ความต้องการข้อมูลในการรับส่งเวรระหว่างพยาบาลในการเปลี่ยนเวรและระหว่างหน่วยงาน ด้วยเทคนิคการสื่อสาร SBAR : ปราณีย์ แสงทอง และคณะ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่ รับประทานยาวอร์ฟาริน สถาบันโรคทรวงอก - นวรัตน์ สุทธิพงศ์ และคณะ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรมปอด : นางสาวดวงใจ ดุดัน และคณะปี 2555

การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาของผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินศัลยกรรมระหว่างอยู่ในคลินิกและหลังออกจากคลินิก : ภญ.นวลจันทร์ พันธุเมธามาตย์

ผลของการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจระยะวิกฤตต่อความวิตกกังวล ในหอผู้ป่วยหนัก ไอซียู สถาบันโรคทรวงอก : น้ำฝน ขัดจวง และคณะ

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับความดันโลหิตของผู้สุงอายโรคหลอดเลือดหัวใจ : นวรัตน์ พระเทพ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจที่กลับมานอนรักษาใน สถาบันโรคทรวงอก : ทองดี จิตใส และคณะ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจ ACS ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก : จีรวรรษา เกตุค้างพลู และคณะปี 2554

ผลของการส่งเสริมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : สมศักดิ์ กันณะ, รุ่งเรือง ลามอ, เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง, ณัฏฉวี อ๊อกซู

การพัฒนาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล : กนกพร แจ่มสมบูรณ์ และคณะ

การพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยในคลินิกวาร์ฟาริน : นวรัตน์ สุทธิพงศ์ และคณะ

ผลของการใช้หมอนนุ่มคุ้มครองหัวใจต่อการลดอาการปวดแผลหลังผ่าตัดหัวใจ : พรรณี แก้วด้วง

ปัจจัยที่มีผลต่อบรรยากาศการทำงานและความสุขในชีวิตของบุคคลากรของสถาบันโรคทรวงอก : บุปผาวัลย์ ศรีล้ำ และคณะ

ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในคลินิกเฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจ : พัชรี ร่มตาล และคณะ

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังกาาติดเชื้อในสถาบันโรคทรวงอก : ชุติมา อุไรกุล และคณะ

ผลของการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยหลังฉีดสีหลอดเลือดหัวใจในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหัวใจ : เสาวลักษณ์ สุขุมตันติ และคณะปี 2553

ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร : นวรัตน์ สุทธิพงศ์ และคณะ

ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือกหัวใจที่มีความดันโลหิตสูง : วัลนา ทองเคียน และคณะปี 2552

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดภายหลังที่มารับการรักษาวัณโรค : ธิดา ศุภโรจน์ และคณะ

ปัจจัยพื้นฐาน ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดของสถาบันโรคทรวงอก : บุปผาวัลย์ ศรีล้ำ และคณะ

สาเหตุที่ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมารับการรักษาที่สถาบันโรคทรวงอกช้า : พัชณี ร่มตาล และคณะ

การเปรียบเทียบผลของการสอนแบบสนทนากลุ่มและการใช้ภาพยนตร์ต่อความรู้ความเข้าใจ และความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่มารับบริการทำหัตถการสวนหัวใจ : กฤษดา จวนวันเพ็ญ, สุวรรณี สุขสวัสดิ์, นวรัตน์ สุทธิพงศ์, อ้อมใจ อั๋นวงศ์ปี 2551

การศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยใช้แบบแผนการดูแล : โฉมนภา กิตติศัพท์, เสาวลักษณ์ สุขุตมตันติ, รังสิยา ไผ่เจริญ

การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้ขยายหลอดเลือดหัวใจ : จงกณ พงศ์พัฒนจิต, นวรัตน์ สุทธิพงศ์

การศักษาภาวะแทรกซ้อนภายหลังการฉีดสารทึบรังสีในการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ : สมบูรณ์ นิคมประศาสน์, พงษ์ลัดดา สุพรรณชาติ, สุฑารัตน์ ตั้งสกุลวัฒนา, ชมพูนุท วิจิตรสงวนปี 2550

การศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบกับการใช้เครื่องช่วยหายใจในหออภิบาลผู้ป่วย : ชุติมา อุไรกุล, ชุณหกาญจน์ แก่นบัวแก้ว, รังสิยา ไผ่เจริญ, บุษบา อินกว่าง, สมพร เชี่ยวบางยาง

ประสิทธิผลของการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายในการควบคุม : กนกพร แจ่มสมบูรณ์, ธิดา ศุภโรจน์

ศึกษาความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง (COPD) จากการสอนแบบมีส่วนร่วม : กัลยา รุจิรรุจนะ, รุ่งเรือง ลามอ, สมศักดิ์, เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง

ความเครียดและความวิตกกังวลของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่รับรักษาในหอผู้ป่วยหนักอายุรศาสตร์หัวใจ : อรสา ไพรรุณ, ปรวรรณ ฤาชา, มาสริน ศุกลปักษ์ปี 2549

ปัจจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในหอผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวนปัสสาวะ : ชุติมา อุไรกุล, ชุณหกาญจน์ แก่น, ฐาปณิช บุญสำราญ, ขนิษนันท์ กูรสรุพงษ์ปี 2548

ความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในการควบคุมอาหารของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ : ยุพดี ชัยศิริประเสริฐ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการไม่ใช้สิทธิ ตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ป่วยสถาบันโรคทรวงอก : ธิดา ศุภโรจน์, ปวีนุช จีนกูล, วัลนา ทองเคียน, อารียา ปุษยะนาวิน