ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


77 รายการ

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน 700 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-12-06

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) ตำแหน่งไมตรัล/ไทรคัสปิด ชนิดโครงทำจาก Elgiloy จำนวน ๓๐๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-11-25

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-30

ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-29

ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-15

ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ที่ผ่านการรักษาสภาพเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 100 ลิ้น : 2019-08-14

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-06

ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๓๔ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-31

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจขนาดเล็กใช้ร่วมกับการขยายหลอดเลือดหัวใจที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จำนวน ๕๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-18

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดบอลลูน Semi-Compliant ขนาดตั้งแต่ ๑.๒๐ - ๔.๐๐ มม. จำนวน ๙๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-11

ประกวดราคาซื้อลวดนำเพื่อการตรวจขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิดหลอดเลือดคดเคี้ยว จำนวน 2,500 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ประกวดราคาซื้อสายบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจชนิด Non-Compliant จำนวน 1,500 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Cobalt Alloy เคลือบยา Zotarolimus จำนวน 300 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียม (Atrial Septal Occluder) จำนวน 130 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 1,500 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร Rotablator Burr (ทุกขนาด) จำนวน 350 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจโดยการฉีดสีใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 4,000 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจชนิดบอลลูนเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบขนาด 1.0-4.0 mm. จำนวน 1,000 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-10

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งไมทรัล/ไทรคัสปิด (Valve ring) จำนวน 300 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-09

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดชนิดแพลตินัมโครเมี่ยมที่เคลือบยา Everolimus บนโพลิเมอร์ที่ไม่ย่อยสลาย จำนวน 300 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-07-09


77 รายการ