ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


125 รายการ

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบ Network เพื่อสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลดิจิทัล จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-21

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายเทคโนโลยี Virtual Desktop Infrastructure (VDI) สำหรับระบบโรงพยาบาลดิจิทัล (HIS Digital) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-18

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ ห้อง A จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-09

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-01

ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-10

ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้งเพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-10

ประกวดราคาซื้อระบบโรงพยาบาลดิจิทัล (HIS Digital) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-07-23

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-07-20

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย Telemetry ECG จำนวน ๑ เครื่อง : 2020-07-08

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด Cobalt Alloy เคลือบยา Zotarolimus จำนวน ๒๕๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-07-08

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดโคบอลต์โครเมี่ยมเคลือบยา Everolimus จำนวน ๒๕๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-30

ประกวดราคาซื้อยา Isosorbide-5-mononitrate Extended Release Tablet 60 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-23

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดชนิดแพลตตินัมโครเมี่ยมที่เคลือบยา Everolimus บนโพลีเมอร์ที่ไม่ย่อยสลาย จำนวน ๓๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-22

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโรงพยาบาลดิจิทัล (HIS Digital) จำนวน ๑ โครงการ : 2020-06-22

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-22

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-08

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventilation) จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-02

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ที่ผ่านการรักษาสภาพเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 180 ลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-20

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Mometasone furoate 50 mcg/140 Dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-12

ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสถาบันโรคทรวงอกพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-29


125 รายการ