ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


115 รายการ

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดโคบอลต์โครเมี่ยมเคลือบยา Everolimus จำนวน ๒๕๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-30

ประกวดราคาซื้อยา Isosorbide-5-mononitrate Extended Release Tablet 60 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-23

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดชนิดแพลตตินัมโครเมี่ยมที่เคลือบยา Everolimus บนโพลีเมอร์ที่ไม่ย่อยสลาย จำนวน ๓๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-22

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโรงพยาบาลดิจิทัล (HIS Digital) จำนวน ๑ โครงการ : 2020-06-22

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-22

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-08

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventilation) จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-02

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ที่ผ่านการรักษาสภาพเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 180 ลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-20

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Mometasone furoate 50 mcg/140 Dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-12

ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสถาบันโรคทรวงอกพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-29

ประกวดราคาซื้อขออนุมัติซื้อยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-29

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดบอลลูน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-28

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งพลาสมาแบบเฉียบพลัน (Plasma Shock Freezer) จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-28

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์กราฟไฟฟ้าหัวใจ และเครื่องติดตามกราฟและจังหวะของหัวใจ (Holter Moniter and work station) จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-23

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง OR ๓ และห้อง OR ๔ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-20

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอัตราการไหลของยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง (Infusion Pump) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-09

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-03-23

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ เข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-03-10

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-02-28

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียม จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-02-11


115 รายการ