สถาบันโรคทรวงอก
 
ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 
เอกสารโปรแกรม Thai Acs Registry


โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไป" (Save Thais from Heart Diseases) ปีงบประมาณ 2564

คู่มือการใช้งาน

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Thai ACS Registry Form A

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Thai ACS Registry Form B

แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม

Data Dictionary

ACS นครพิงค์ (20-01-2563)

การบริหารจัดการข้อมูล (20-12-2562)

การบริหารข้อมูล ACS เขต ๑๓ (30-04-2562)

การบริหารข้อมูล ACS เขต ๗

การวิเคราะห์ข้อมูล excel

เอกสารการประชุมวิชาการสัญจร Save Thais Form Heart Diseases
   - CVD prevention_Save Thai_handout2
   - Update HF management_Save Thai_final2_handout
   - ECG in CAD ส่ง slide
   - How to manage complicated case ACS 2021 handout
   - ACS 2021 handout
   - บทบาทของพยาบาลในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
   - 15 มี.ค. 2021 Role of Acute coronary syndrome Nurse เกศริน
   - Safety in Exercise

Nurses Role in ACS 21 มค 63

การพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคหัวใจ ปีงบประมาณ 2564