เอกสารโปรแกรม Thai Acs Registry


โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไป" (Save Thais from Heart Diseases) ปีงบประมาณ 2564

คู่มือการใช้งาน

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Thai ACS Registry Form A

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Thai ACS Registry Form B

แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม

Data Dictionary


Updated HF management for Save Thais 2023 : แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ สถาบันโรคทรวงอก

Overview of ACS Management Insight from Thai ACS Registry for Save Thais 2023 : แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ สถาบันโรคทรวงอก

ACLS safe Thais 2023 : แพทย์หญิงชนิกานต์ คณาเดิม สถาบันโรคทรวงอก

Experience practice AHF 22 ธค 65 : Orasa Pairoon สถาบันโรคทรวงอก

STEMI FAST TRACK IN CCIT : Orasa Pairoon

Cardiac arrhythmia in emergency setting of ACS : นายแพทย์สุระ บุญรัตน์ สถาบันโรคทรวงอก

Key concept for ACS Mx safe thai : Dr.Purich Surunchupakorn

แนวทางการดูแลผู้ป่วย STEMI : แพทย์หญิงกมลรัตน์ ทองปลั่ง

introduction to device therapy Save Thai : นายแพทย์สุระ บุญรัตน์ สถาบันโรคทรวงอก


THAI ACS REGISTRY 2022 : นายแพทย์เอนก กนกศิลป์ สถาบันโรคทรวงอก

Service plan action plan 2022 : แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ สถาบันโรคทรวงอก

ACS management for Save Thais 2022 handout : แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ สถาบันโรคทรวงอก

CVD prevention for Save Thais 2022 handout : แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ สถาบันโรคทรวงอก

ECG in CAD Save Thai : นายแพทย์สุระ บุญรัตน์ สถาบันโรคทรวงอก

Complicated ACS : Orasa Pairoon สถาบันโรคทรวงอก

Nursing management in complicate patients in cathlab : อาจารย์กฤษดา จวนวันเพ็ญ สถาบันโรคทรวงอก

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการหลอดเลือดหัวใจ : อาจารย์กฤษดา จวนวันเพ็ญ สถาบันโรคทรวงอก


Advance Cardiac Life Support : แพทย์หญิงชนิกานต์ คณาเดิม สถาบันโรคทรวงอก

SHARING MY EXPERIENCE IN MANAGEMENT ACS PATIENTS : DOUNGJAI SUNGPAN, MD. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Development of STEMI System : พว.อัญชลี คงสมบุญ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

STEMI Fast Tract : อาจารย์ทิตยา ด้วงเงิน โรงพยาบาลสระบุรี

Nurse role in ACS patients : พว.เกศริน ศรีเพ็ชร สถาบันโรคทรวงอก

ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย NSTEMI : แพทย์หญิงกมลรัตน์ ทองปลั่ง สถาบันโรคทรวงอก

Nursing management in complicate patients in cathlab : อาจารย์อรชร รักษ์กาญจนานนท์ สถาบันโรคทรวงอก

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการหลอดเลือดหัวใจ : อาจารย์อรชร รักษ์กาญจนานนท์ สถาบันโรคทรวงอก


ACS นครพิงค์ (20-01-2563)

การบริหารจัดการข้อมูล (20-12-2562)

การบริหารข้อมูล ACS เขต ๑๓ (30-04-2562)

การบริหารข้อมูล ACS เขต ๗

การวิเคราะห์ข้อมูล excel

เอกสารการประชุมวิชาการสัญจร Save Thais Form Heart Diseases
   - CVD prevention_Save Thai_handout2
   - Update HF management_Save Thai_final2_handout
   - ECG in CAD ส่ง slide
   - How to manage complicated case ACS 2021 handout
   - ACS 2021 handout
   - บทบาทของพยาบาลในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
   - 15 มี.ค. 2021 Role of Acute coronary syndrome Nurse เกศริน
   - Safety in Exercise

Nurses Role in ACS 21 มค 63

การพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคหัวใจ ปีงบประมาณ 2564ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415