ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 


  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4


  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  สาระสำคัญและขอบเขตการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอนาจักรไทย บุคคลต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
  ขั้นตอนการให้ข้อมูลข่าวสาร
  ดัชนีข้อมูลการสืบค้น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ
  โครงการอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร(บรรยายกฎหมายข้อมูลข่าวสารเพิ่มพิเศษ)
  ภาพกิจกรรม
  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  ควบคุมภายใน
  สรุปผลตรวจสอบภายใน
  แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
    และประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ (พ.ศ. 2558-2560)
  แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
    และประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ (พ.ศ. 2558-2560)
  รายงานผลแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต 58-60 รอบ 12 เดือน
  รายงานแผนปราบปราม ปี 2558-2560 รอบ 9 เดือน
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ช่องทางการร้องเรียน
  แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
  คู่มือการให้บริการ
  CCIT Announcement
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ
  ค่านิยม
  คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สถาบันโรคทรวงอก
  แผ่นปฏิบัติราชการ 3 ปี สถาบันโรคทรวงอก (พ.ศ. 2562-2565)
  แผนประจำปี 2562 และรายงานแผนรอบ 6 เดือน
  ทบทวนนโยบายจริยธรรม ปี 2562 และประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ การรับของขวัญสินน้ำใจ
  คู่มือบทสวดมนต์และเจริญสมาธิ
  ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ 63
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ 2540