พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

สาระสำคัญและขอบเขตการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
    การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
    ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
    พ.ร.บ.การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอนาจักรไทย บุคคลต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอนาจักรไทยบุคคลต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส

ขั้นตอนการให้ข้อมูลข่าวสาร

ดัชนีข้อมูลการสืบค้น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ

โครงการอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร(บรรยายกฎหมายข้อมูลข่าวสารเพิ่มพิเศษ)
    Presentation พรบ.ข้อมูลข่าวสาร สู่ อาเซียน
    บรรยายกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ(เพิ่มพิเศษ2)
    บรรยายข้อมูลข่าวสาร

ภาพกิจกรรม
    โครงการ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร 2560
    โครงการปราบปรามการทุจริต
    โครงการ ITA
    โครงการอบรมความรับผิดชอบทางละเมิดพัสดุ
    โครงการตามรอยพระยุคลบาท
    สวดมนต์และเจริญสมาธิ
    "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" (Zero Tolerance) 2562
    "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" (Zero Tolerance) 2560
    ปี พ.ศ. 2561
    ปี พ.ศ. 2560
    ปี พ.ศ. 2559
    ปี พ.ศ. 2558
    ปี พ.ศ. 2557
    ปี พ.ศ. 2556
    ปี พ.ศ. 2555
    ปี พ.ศ. 2554

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ควบคุมภายใน

สรุปผลตรวจสอบภายใน

แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ (พ.ศ. 2558-2560)

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ (พ.ศ. 2558-2560)

รายงานผลแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต 58-60 รอบ 12 เดือน

รายงานแผนปราบปราม ปี 2558-2560 รอบ 9 เดือน

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

ช่องทางการร้องเรียน
    หากท่านพบเจ้าหน้าที่ของสถาบันโรคทรวงอก ผู้ใดมีพฤติกรรมทุจริต ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง
    1. อธิบดีกรมการแพทย์
    2. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมการแพทย์
    3. ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก
    4. http://www.ccit.go.th
    5. ตู้รับความคิดเห็นภายในสถาบันโรคทรวงอก
    6. งานคุ้มครองจริยธรรม สถาบันโรคทรวงอก อาคาร 7 ชั้น 5

    โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30046, 30912
    โทรสาร 02-547-0935

แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)

คู่มือการให้บริการ
    คู่มือการให้บริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก
    คู่มือการให้บริการคลินิกวัณโรคดื้อยา
    คู่มือการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
    คู่มือการให้บริการ OPD ศัลยกรรม
    คู่มือการให้บริการคลินิกศูนย์โรคการนอนหลับ

CCIT Announcement

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ
    รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่านิยม

คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สถาบันโรคทรวงอก

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี สถาบันโรคทรวงอก (พ.ศ. 2562-2565)

แผนประจำปี 2562 และรายงานแผนรอบ 6 เดือน

ทบทวนนโยบายจริยธรรม ปี 2562 และประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ การรับของขวัญสินน้ำใจ
    ทบทวนนโยบายจริยธรรม ปี 2562
    ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ การรับของขวัญสินน้ำใจ

คู่มือบทสวดมนต์และเจริญสมาธิ

ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ 63

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ 2540

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถาบันโรคทรวงอก

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415