ชุดข้อมูล (OPEN DATA)

สถิติ

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)

สถิติผู้ป่วยใน ตามกลุ่มสาเหตุ 22 กลุ่มโรค

คู่มือการให้บริการ


การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสถาบันโรคทรวงอก

การให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดให้นอนในโรงพยาบาล

การให้บริการส่องกล้องตรวจหลอดลม

การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก คลินิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด

การให้บริการการเข้ารับบริการผู้ป่วยในห้องพิเศษ

การให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็กแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery)

คลินิกศูนย์โรคการนอนหลับ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

กลุ่มงานรังสีวิทยา

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทรวงอก

ตรวจพิเศษหัวใจ (ECHO,EST,ECG,MRI)

คลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

คู่มือกระบวนการจัดทำหลักประกันสัญญา

คู่มือการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

คู่มือขอประวัติการรักษาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับประกันชีวิต

กลุ่มงานเภสัชกรรม

คลินิกผู้ป่วยนอกโรคปอด

คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกวัณโรคปอด

บริการตรวจพิเศษส่องกล้องระบบการหายใจ

บริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค

บริการงานกายภาพบำบัดและงานเวชกรรมฟื้นฟู

บริการงานจุลชีววิทยาติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

CHANG123. All Rights Reserved.

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415