แผ่นปฏิบัติราชการ 3 ปี สถาบันโรคทรวงอก (พ.ศ. 2562-2565)