แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ (พ.ศ. 2558-2560)