แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ พ.ศ. 2560

แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ พ.ศ. 2558