คู่มือประเมิน ITA 2561 ป.ป.ช.

นโยบายจริยธรรมสถาบันโรคทรวงอก 2561

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศนโยบายจริยธรรม

คำสั่งคณะทำงานจริยธรรมสถาบันโรคทรวงอก

คำสั่งคณะกรรมการจริยธรรมสถาบันโรคทรวงอก

ปฏิญญาความร่วมมือการส่งเสริมราชการและประเทศไทยใสสะอาด

บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือประสานงานในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปกป้องและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ

การดำเนินงานองค์การตรวจสอบแห่งชาติ

การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548

คุณลักษณะคนดีที่พึงประสงค์จังหวัดนนทบุรี

นโยบายด้านจริยธรรมบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก