วิธีตกลงราคา

วิธีสอบราคา

วิธีพิเศษ

วิธีกรณีพิเศษ

การลงโทษผู้ทิ้งงาน