ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 


ตำแหน่งที่สมัคร * วันที่
ชื่อ * นามสกุล *
ที่อยู่ปัจจุบัน * โทรศัพท์ *
วันเดือนปีเกิด * อายุ * สัญชาติ * ศาสนา *
บัตรประชาชน * วันที่ออก * วันหมดอายุ *
อีเมล์ น้ำหนัก * ก.ก. ส่วนสูง * ซ.ม.
สถานภาพการสมรส *
โสด สมรส คู่สมรสไม่จดทะเบียน      
แยกกันอยู่ หย่าร้าง คู่สมรสเสียชีวิต      
ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส ทำงานที่ โทรศัพท์
จำนวนบุตร คน เป็นชาย คน เป็นหญิง คน คนศึกษา คน ไม่ได้ศึกษา คน
การรับราชการทหาร *
ผ่านการเกณฑ์ทหาร ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
แนบรูปถ่าย *
แนบไฟล์ประวัติ(Resume)

การศึกษาและการอบรมดูงาน

การศึกษา ชื่อโรงเรียน/สถาบัน สถานที่ตั้ง/จังหวัด วุฒิการศึกษา วัน/เดือน/ปี จบการ
ศึกษา
มัธยม/ปวช/ปวส
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

* เรียงลำดับจากระดับจากระดับชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับสุงสุด

การฝึกงาน/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน
ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม/ลักษณะงาน หน่วยงาน/สถาบัน/ที่ตั้ง ปี พ.ศ. ระยะเวลา รายละเอียดเพิ่มเติม

ความสามารถ

พิมพ์ดีด ไทย คำ อังกฤษ คำ
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์ หมายเลขใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ หมายเลขใบขับขี่
รถยนต์ส่วนตัว มี ไม่มี รถจักรยานยนต์ส่วนตัว มี ไม่มี
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
  พอใช้ ปานกลาง ดี
พูด
อ่าน
เขียน
ความสามารถคอมพิวเตอร์
ความสามารถอื่นๆ

ประวัติการทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน สถานที่ตั้ง เริ่มงาน สิ้นสุด เหตุที่ออก
* เรียงลำดับจากสถานทีทำงานสุดท้าย

บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน (เป็นบุคคลที่สามารถสอบถามเกี่ยวกับตัวท่านได้)

ชื่อ-สกุล เกี่ยวข้องเป็น
ที่อยู่ โทรศัพท์
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  1. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค 
  2. ผลเอกซเรย์ปอด
  3. ผลตรวจปัสสาวะ 
  ปล. จากสถาบันโรคทรวงอกเท่านั้น