ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 
เอกสารโปรแกรม Thai Acs Registry


โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไป" (Save Thais from Heart Diseases) ปีงบประมาณ 2560

คู่มือการใช้งาน

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Thai ACS Registry

แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม

Data Dictionary

Guidelines

การบริหารจัดการข้อมูล


ขอเชิญประชุมวิชาการและสรุปผลดำเนินงาน วันที่ 18 สิงหาคม 2560


เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 สถาบันโรคทรวงอก

หนังสือขออนุมัติจากกรมการแพทย์

หนังสือเชิญจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการฯ

แบบตอบรับการประชุมข้อมูลเก่า

ขอเชิญประชุมวิชาการและสรุปผลดำเนินงาน วันที่ 19 สิงหาคม 2559


เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 สถาบันโรคทรวงอก

หนังสือขออนุมัติจากกรมการแพทย์

หนังสือเชิญจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการประชุม

แบบตอบรับการประชุมอบรมบริหารจัดการข้อมูลในโครงการ วันที่ 23-24 มีนาคม 2558 เวลา 8.30-16.30


ณ ห้องเฉลิมฉัตรบารมี อาคาร 7 ชั้น 10 สถาบันโรคทรวงอก

หนังสือเชิญอบรมขอเชิญประชุมมอบนโยบายและอบรมวิชาการ 12 กุมภาพันธ์ 2558


เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

หนังสือเชิญจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการอบรม

หนังสืออนุมัติ

เอกสารการบรรยาย

- คำกล่าวรายงาน
- Cardiovascular diseases
- Warfarin Guideline
- Cardiac Rehabilitation in Heart Failure
- Drug Interaction with Warfarin
- Heart failure clinic
- คลินิกหัวใจเข้มแข็ง
- Warfarin Clinic & Warfarin Network
- ตัวชี้วัด ปี 2558
- การบริหารระบบข้อมูลด้วย UCHA
- คลินิกหัวใจล้มเหลว
- การพัฒนาระบบให้บริการ Warfarin Clinicขอเชิญประชุมวิชาการและสรุปผลดำเนินงาน วันที่ 7 สิงหาคม 2557


เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์

หนังสือขออนุมัติจากปลัดกรมการแพทย์

หนังสือเชิญจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

กำหนดการประชุม

แบบตอบรับการประชุม

คำชี้แจงเพิ่มเติม
1. ในวันประชุม 7 สค. 57 เจ้าหน้าที่การเงินจะจ่ายเงินสดค่าคีย์ข้อมูล ตามจำนวน case ที่โรงพยาบาลของท่านส่งมา ซึ่งได้ผ่านการ Approve เรียบร้อยแล้ว
2. ขอให้แพทย์หรือพยาบาลผู้รับผิดชอบโครงการฯ ๑ ท่าน ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน มารับเงินที่หน้าห้องประชุม
3. ขอให้ส่งรายชื่อเข้าประชุม ตามวันที่กำหนดไว้คือภายในวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น หากพ้นกำหนด จะไม่รับเพิ่มและขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนหน้างานเพื่อความเป็นระเบียบ และความสะดวกของผู้เข้าประชุมขอความร่วมมือส่งรายงานผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ACS (Acute Coronary Syndrome)


หนังสือขอความร่วมมือส่งข้อมูล

รายละเอียด

ACS Case Report Formขอเชิญอบรมบริหารจัดการข้อมูล 17 กรกฎาคม 2557


เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องอบรม อาคาร 8 ชั้น 4 สถาบันโรคทรวงอก

หนังสือเชิญจากอธิบดีกรมการแพทย์

กำหนดการอบรม

แบบตอบรับการอบรมขอเชิญอบรมบริหารจัดการข้อมูล 21 พฤษภาคม 2557 และ 4 มิถุนายน 2557


เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องอบรม อาคาร 8 ชั้น 4 สถาบันโรคทรวงอก

หนังสือเชิญจากอธิบดีกรมการแพทย์

กำหนดการอบรม

แบบตอบรับการอบรม

คำชี้แจงเพิ่มเติมสรุปการอบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557


เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

เอกสารการบรรยาย

- วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย - แพทย์หญิงสุวรรณี ตั้งวีระพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก
- การบริหารจัดการข้อมูล โครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย - นายแพทย์ทวีทอง กออนันตกูล
- Service Plan & ตัวชี้วัดโรคหลอดเลือดหัวใจ - นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี
- ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรคหลอดเลือดหัวใจภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557 - คุณกนกพร แจ่มสมบูรณ์
- Medications in ACS : changes of treatments you should know - นายแพทย์บุญจง แซ่จึง
- Secondary Prevention of Coronary Heart Disease - แพทย์หญิงสมรรัตน์ รอดประเสริฐ
- Cardiac Rehabilitation - แพทย์หญิงฉัตรชนก รุ่งรัตน์มณีมาศ
- การดูแลผู้ป่วย ACS แบบต่อเนื่อง - คุณกฤษดา จวนวันเพ็ญ
- การดูแลผู้ป่วย ACS แบบต่อเนื่อง - สถาบันโรคทรวงอก

ประมวลภาพอบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด วันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ขอเชิญอบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557


เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

รายละเอียดโครงการ

หนังสือขออนุมัติจากปลัดกรมการแพทย์

กำหนดการประชุมวิชาการ

แบบตอบรับการอบรม

ใบจองห้องพักโรงแรมมิราเคิล แกรนด์