แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)