หากท่านพบเจ้าหน้าที่ของสถาบันโรคทรวงอก
ผู้ใดมีพฤติกรรมทุจริต ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม

โปรดแจ้ง
1. อธิบดีกรมการแพทย์
2. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมการแพทย์
3. ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก
4. http://www.ccit.go.th
5. ตู้รับความคิดเห็นภายในสถาบันโรคทรวงอก
6. งานคุ้มครองจริยธรรม สถาบันโรคทรวงอก อาคาร 7 ชั้น 5

โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30046, 30912
โทรสาร 02-547-0935