แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ (พ.ศ. 2558-2560)