แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540