สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิ์ตามกฏหมายข้อมูลข่าวสาร