ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประวัติสถาบันโรคทรวงอก

Untitled Document

ปี พ.ศ. 2553 ในเดือนมิถุนายน 2553 สถาบันโรคทรวงอกได้นำรถอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (Mobile CCU) มาให้บริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในรับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันโรคทรวงอกได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 สถาบันโรคทรวงอก ได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการของสถาบันจาก Chest Disease Institute (CDI) เป็น Central Chest Institute of Thailand (CCIT) เพื่อให้สื่อ ความหมายถึงภารกิจของสถาบันโรคทรวงอก

ปี พ.ศ. 2554 สถาบันโรคทรวงอก ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

ปี พ.ศ. 2555 สถาบันโรคทรวงอก ได้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงมาให้บริการแก่ประชาชน โดยเปิดคลินิกตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ( MRI Center ) ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด และการตรวจวินิจฉัยอวัยวะอื่นๆ ด้วยเครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และเปิดห้อง Hybrid Operating Room เพื่อให้บริการรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่มีความซับซ้อน โดยการทำหัตถการรักษาด้วยการใช้สายสวนทางหลอดเลือด ร่วมกับการผ่าตัด